Hei hun ech 2 Fotoen vum Marc Goergen zesummegesaat.Fotoen aus der Pompjeesbrochür vun 1983Privatfotoen

1942 :Providence Haus steht nach ganz elleng an der Wissestrooss

Dei aal Schoul (haut Parking). Ugrenzend un Schoul war eng Wunneng wo meng Grousselteren Famill Faber-Siedler dragewunnt hun...an ech och wei ech op Welt koum...1953


+- 1970 - Vue vum Foussebesch aus.

1972 -  Schoul kritt een neien Fligel


2000