Schmelz - MMRA

Schmelzausweis vum Marchetti Michel geb. 08.01.1879Bugien hun Minettssteng vum Bierg bis op Schmez transporteiert.Arbed Rodange gett ofgerappt.