Mett den 60ziger beim Raths Léinie op der Letzebuergerstrooss.

 An der Eneschtgaass 1962

Mei Papp - Arend Pierre