Noch Aktiv - heisst jetzt "Union Titus Petingen"

Aus der Brochure vum 03.08.1958

10e Anniversaire et Inauguration du Drapeau

1948 - 1958

 

Den 21. Januar 1948 hât ze soen all Rollinger Stot eng Invitatio'n zo'gescheckt kritt mat folgendem Inhalt :

 

„Le’we Sportskomerod, Du bass heimat fröndlechst agelueden, e Freideg, den 23. Januar,

 der Versammlong beizewunnen,

 de’ am Café Hengen stattfönd.

 

Zweck deser Versammlong: Grönnong vun engem Fo’ssballclub zu Lamadelaine"

 

So'weit den Text vun der Invitatio'n.

 

Wann nach én gezweiwelt hätt, op de Fo'ssballsport genü­gend Unhang zu Rolling fanne ge'f, da wären dém, den 23, Januar, de' lescht Bedenken vergângen.

Ongefe'er 130 Leit hâten sech dén Dâg am Café Hengen afond, fir un der Vereinsgrönnong délzehuelen. Aus der Versammlong eraus ass e provisorische Comité vu 7 Mann gewiélt gin. Et woren die Haren Flammang Hâry, Gansen Nicolas, Goedert Aloyse, Hengen Jos, Marchetti Robert, Mentz Fritz a Reiser Michel. Och eisen onvergie’sslechen Frönd, de Komerod Vicki Ehlinger, versprecht all seng Kenntnisser an den Dengscht vum jonge Verein ze setzen an dem provisorische Comité mat Rot an Dot zur Seit ze stoen.

A senger e'schter Comitéssötzong vum 31.01.1948 gin Statuten besprach; och de Num ,,F.C. Titus" fönd allgemengen Uklang,. Dank dem Entge’ntkommen vun de Familien Leger Jos. a Biver Jos, könnt Terrainsfro den 13.02.1948 gele’st gin, andém den „Titus" eng Wies, am „Paisch" genannt, zur Verfü­gung gestallt kritt. An deser Sötzong go'fen d'Vereinsstatuten definitif festgeluegt an eng Generalversammlong fir den 22. Februar ageruff.

20 actif Spiller an 30 uwie'send E'eremembren hun sech direkt, dén Owend, an den neie Verein ophuele geloss. Heid'Nimm vun der e’schter Spillerphalanx vum F. C, Titus: Marchetti René, Koos Francois, Wagner Théo, Wagner J, P., Haas Pierre, Fischer Erny, Faber Jos, Zieser Pierre, Koos Henri, Coos Aly, Bauschleid Michel, Mentz J.P., Schommer Paul, Mentz Fritz, Stiefer Metty, Thill Francois, Scherer René, Bettinger André, Weimerskirch Raymond, Streveler Jean.

Den e'schten définitive Comité vum F.C. Titus bestong aus denen Hären: Thill Nic., E’erepräsident; Goedert Aloyse, Präsi­dent; Hengen Jos., Vice-Präsident; Linden Alphonse, Secrétaire; Flammang Hâry, Caissier; assiste'ert vun de Comitésmembren: Kraus Paul, Gansen Nic., Linden Emile, Schommer Michel, Reiser Michel, Coos Arthur a Marchetti Robert.

Vum Comité Central provisorisch unerkannt, go'f den F.C. Titus op dem Mierscher Kongress, de 26. September 1948 définitif un d’F.L.F. ugeschloss.

Sein e'schten offizielle Match wor de Kirmesmatch zu Lamadelaine den 25. 7. 1948, ge'nt Uewerkéjing, dén 3-2 gewönne go’f. Och sein e'schte Match auswärtz, én Tournoi zu Mensbech, den 1. an den 8, August 1948, könnt den F.C. Titus mat 1-0 zu sengen Gonschten entschèden an domat seng e'scht Coupe hémbrengen.

Seitdém sin 10 Joer vergangen an dénen den F. C. Titus sämtlech Divisio’nen am Rekordtempo durechlâf huet :

1948—1950:    III, Divisio’n

1950—1951:     II. Divisio’n

1951—1952:     Promotio'n.

an seit 1952/53: I, Divisio'n, an dèr hién nach Haut spillt. —

An dénen 10 Joer huet den F.C. Titus seng Daseinsberechtigong erbruecht, wat dann och, 1952, vun enger sportlich fortschröttlecher Gemengeverwaltong, durech d’Schenkong vun engem neien, modernen Fo'ssballterrain an der ,,Frâewies" unerkannt gin ass.

10 Joer ass é Markstén an den Annalen vun engem Verein. Vill sche'n a frédig Stonnen könnt den F.C.     Titus an dénen 10 Joer fei'ren. Wie gesot, huet de’ I. Equipe sech an 4 Joer vun der III. Divisio'n bis an d’I, Divisio'n eropgeschafft; de' II, Equipe wor 1949 Champion vun hirem Bezierk; an d'Juniors- Equipe, 1949 an d'Lie'we geruff, könnt sech 1952 den Diplom vum Bezierksméschter erkämpfen. De 9. 8.1953 ass dann önnert der Matwierkong vun de Fo'ssballéquipen Pe'teng, „Chiers" a ,,Racing" de neien Titus-Stadion ageweiht gin. Vun dénen 2 sche'nen Coupen huet den F. C, Titus ,,d'Coupe de l’Inauguration” erkämpft, während de ,,Racing" Rodange, Sieger vum Tournoi, d'Coupe ,,Vicki Ehlinger” fir sech entschède könnt.

Och de' verschieden Fröndschaftsmatcher, bei Résen an d’Ausland, huet den F, C, Titus ömmer mat E'eren bestânen; so’ zum Beispiel, de 5.5.1952 Match zu Rethel, 2-1 gewonnen; den 11.7.1954, Match zu Sérémanges, 5- 1 gewonnen; an den 4. 8. 1956, Match zu Königswinter, 5-4 gewonnen.

Mais de' schwe'er Stonnen an de' hârt Schicksalsschle' sin dém jongen, opstrie’wenden Verein nöt erspuert bliwen. Den 13. Juni 1948, kaumt 4 Me’nt op sengem Posten, ass den e'schten Caissier, en eifrigen Unhänger vum Titus, den Hâry Flammang, durech én tragischen Onglécksfall, dem Verein verluer gângen; an den 26. 3. 1953 ass och den e'schten Generalsecrétaire, Vicki Ehlinger, de’ bèschte Krâft vum F. C, Titus, ganz onerwârt aus senge Reihen gerass gin. Och de' intern Schwierigkèten sin nöt ausbliwen; mais den F. C. Titus huet de’ gudd an de’ schlecht Zeiten iwerwonnen an domat bewisen, dat hién liéwensfähig an nöt me’ aus dem Rollinger Duerfgesche’en ewegzedenken ass. Seng Grönnong entsprecht dem Bedürfnis, och der Lamadelainer Jugend Geléenhét ze gin, Dohém, virum égene Publikum, dem sche'ne Fo’ssballsport ze huldigen; eng Jugend eropzezillen, de' wés, wat Disziplin, Komerodschaft an Idéalismus ass; eng Jugend mat engem ,,gesonde Géscht an engem gesonden durechtraine’erte Kiérper".

All die Erfolleger wären nöt me'glech gewiéscht, o’ni d’immens Virarbechten vun engem wâkrige Comité, önnerstötzt vun e puer gehärzt Spiller an E'eremembren. A me'ntlânger, hârder Arbecht, no hire Schichten, hun sie dén neien Terrain opgeföllt, draine’ert, nivele’ert. E puer honnert Kamioen Stèng an 3000 m3 gudde Buedem sin verschafft gin, eso’ dat den Titus-Terrain, wat Buedembeschâfenhét ubelangt, weit a brét sengesgleiche sicht.

Den F. C, Titus hât de’ Chance, dat hién, bei senger Grönnong, de’je’nig Leit fond huet, de' keng finanziell a physesch Affer gescheit hun, dénen keng Stonn ze fre’h oder ze sp’et wâr, de’ ömmer an iwerall fir d’Wuel an d'Gedeihen vum Verein agetratt sin a bei dénen Komerodschaft an Onégennötzegkét eng Selbstverständlechkét woren.

An Haut, op der Aweihong vum e’schte Fuendel, vum Rollenger Fo’ssball, soll d’Parole sin fir eis alleguer, Comitésmembren, Spiller a Supporter: ,,An der Zukunft eso’ we’ an der Vergângenhét ömmer trei zum Fuendel, ömmer trei dem Sport, beim F. C. Titus Lamadelaine”.

A. G. (dat misst Aloyse Goedert sin)

Football-Club «Titus». (Pierre Leyder - Musikbrochüre 1970)

In Ermangelung eines geeigneten Geländes trainierten manche Lamadelainer Fussballfreunde jahrelang im Schulhof, um dann in auswärtigen Mannschaften mitzuwirken.

Endlich kam es in der Aufklärungsversammlung vom 23. Januar 1948 zur Gründung des „F. C. Titus”. Diese Bezeichnung erinnert an den sagenumwobenen Titelberg, das Wahrzeichen der Ortschaft Lamadelaine.

In entgegenkommender Weise tiberliessen die Familien Joseph Leger und Joseph Biver dem Verein im Ort genannt „Im Paisch”, im Dreieck zwischen Luxemburger-, Mühlen- und Wiesenstrasse, ein Stück Land zwecks Einrichtung eines provisorischen Terrains.

Im Jahre 1952 stellte die Gemeindeverwaltung dem ,,F. C. Titus” ein unwirtliches Gelände im Ort genannt „In der Fraewies” in der „Alten Mühlenstrasse” zur Verfügung. In monatelanger harter Arbeit entstand hier ein Terrain, das weit und breit seinesgleichen sucht.

Am 2. August 1953 erhielt das Terrain den kirchlichen Segen. Bei dieser Gelegenheit wurden die „Coupe de l’Inauguration” und die „Coupe Vicky Ehlinger” ausgespielt. Ein Jahrzehnt nach der Gründung des Vereins, am 3. August 1958, wurde die erste Fahne eingeweiht.

Unablässig wurde an der Verschönerung des Geländes gearbeitet. Das Fussballfeld erhielt eine Tribüne und eine Umfassungsmauer. Die Ueberdeckung des „Echelsbaches” ermöglichte die Einrichtung eines zweiten Uebungsfeldes. Seit dem 8. Dezember 1962 erlaubt eine moderne Beleuchtungsanlage das Trainieren bei Dunkelheit. Des weiteren wurde neben dem Fussballterrain ein schmuckes Tennisfeld angelegt. Auch die Instandsetzung der näheren Umgebung, wie das Abtragen der Eisenbahnhalde, die Begradigung der „Alten Mühlen­strasse” sowie die Schaffung eines geräumigen Parkplatzes haben nicht wenig zur Schaffung eines Sportkomplexes beigetragen, auf den die Einwohnerschaft von Lamadelaine stolz sein kann.

Durch eifriges Trainieren strebte der „F. C. Titus” darnach, sich all dieses Aufwandes würdig zu erweisen. Von 1948 bis 1952 rückte er stufenweise aus der 3. in die 1. Division auf.

Der Verein musste natürlich auch Rückschläge einstecken, doch suchte er dieselben durch doppelten Eifer wieder wettzumachen. So konnten die Dorfvereine die Fussballspieler am Pfingstfest 1963 zu ihrem erneuten Aufstieg in die 1. Division beglückwünschen.

Das Interesse der Einwohnerschaft für den „F. C. Titus” bewies die Stiftung folgender Pokale, welche jeweils an Kirchweihfesten und den Nachkirmessonntagen ausgespielt wurden: die „Coupe ProvL- dence” anlässlich des 15jährigen Bestehens des Vereins (1963), die Pokale „Louis Stiefer” und „Bernard Fonck” (1964), die „Coupe Nie. Schaul” (1966) und die „Coupe Albert Gantrel” (1968).

Die schönen Erfolge verdankt der „F. C. Titus” zum Teil dem rührigen Komitee, welches statutengemäss alle 14 Tage Zusammentritt, um über die Geschicke des Vereins zu beraten.

Zur Zeit besteht der Verein aus vier Mannschaften: die 1. und die 2. Equipe, die Juniors und die Scolaires. Die beiden letzten Garnituren liefern den Nachwuchs.


1948

1. Comité vum F.C. Titus:

Thill Nic., E’erepräsident;

Goedert Aloyse, Präsi­dent;

Hengen Jos., Vice-Präsident;

Linden Alphonse, Secrétaire;

Flammang Hâry, Caissier;

assiste'ert vun de Comitésmembren:

Kraus Paul, Gansen Nic., Linden Emile, Schommer Michel, Reiser Michel, Coos Arthur a Marchetti Robert.1949 - 1950

 

1. Equipe1949 - 2. EquipeDen Kapitän Stiefer Metty kritt Coupe iwerreischt.Aus der Brochure - Fändelweih 1948 - 1958

M. Linden Emile - President 1958

1967

Lenks den Träiner: Joe Hansen

Riets den Delegeierten Kraus Pol

 

Spiller stoend v.l.n.r:

Bettinger Miguel - Schmitz Jos - Hilbert Jules - Michel Roland - Coos Erny

 

Spiller kneiend: vun l.n.r.

Lucas Mett - Schiltz John - Schrank Roby - Mentz Camille - Tarayre Raymond - Linden Jeannot


Aus der Brochure - Fändelweih 1988Junioren 1972 - 1973


LW 13.07.1988

Im Beisein von Bürgermeister René Putzeys, Gemeinderat Roger Klein und Entente-Präsident Jeannot Linden hielt der FC Titus seine Generalversammlung am vergangenen Samstag im Restau­rant „Le Lys Bleu“ ab. In seiner Begrüßungsansprache dankte Prä­sident Marcel Gansen allen Mitar­beitern für ihre wertvollen Hilfelei­stungen. Der FC Titus, der im ver­gangenen Jahr manche Rückschlä­ge hinnehmen mußte, werde be­stimmt zu den früheren Erfolgen zurücklinden.

Nach dem Bericht von Sekretär Gasty Gundermann zählt der Ver­ein zur Zeit 144 Lizenzen. Der Ab­stieg in die 3. Division werde die 1. Mannschaft wohl unter der Füh­rung des neuen Trainers, Mario Ripamonti, überwinden. Junioren, Scolaires und Poussins hätten ihre Positionen halten können. Zur Entlastung des Sekretariats sei die Schaffung einer Jugendkommis­sion vonnöten.

Wie aus den Angaben von Kas­sierer Ralph Flammang ersichtlich, schließt das Geschäftsjahr mit ei­nem Defizit ab. Revisor Johny Bertrang bestätigte die genaue Buch­führung.

Dem neuen Vorstand gehören an:

Präsident:  Marcel Gansen; Vi­zepräsidenten: Roger Marchetti und Albert Wohl; Sekretär: Gasty Gundermann; Kassierer: Ralph Flammang; Mitglieder: Josée Flammang, Jean Flammang, Roger Klein, Lily Gansen. Raymond Tarrayre und Eugène Erpelding; Ju­gendkommission: André Ettinger, Claude Weyrich und Henri Mi­chels; Kassenrevisoren:             Johny Bertrang und Jean Calmes.

Es folgten verschiedene Ehrun­gen: Das Silberabzeichen der FLF erhielt Jean Calmes für 25jährige Dienste als aktiver Spieler resp. Trainer: Geschenke gab es für Claude Weyrich wegen unentgeltli­cher Mithilfe, für Sekretär Gasty Gundermann und für Trainer Phi­lippe Lucas.

Alsdann ließ Jean Schiltz dem Verein im Namen der Veteranen eine Geldspende für verschiedene Vergünstigungen zukommen; der neue Trainer Mario Ripamonti er­läuterte sein Programm; Entente- Präsident Jeannot Linden verlieh der Hoffnung Ausdruck, daß der Verein bald wieder auf der Höhe sei, und Bürgermeister René Put­zeys sagte dem FC Titus die Unter­

Dem neuen Vorstand gehören an: Präsident: Marcel Gänsen; Vi­zepräsidenten:  Roger Marchetti

und Albert Wohl; Sekretär: Gasty Gundermann; Kassierer:     Ralph Flammang; Mitglieder: JoséeFlammang, Jean Flammang, Roger Klein, Lily Gänsen. Raymond Tarrayre und Eugène Erpelding; Ju­gendkommission: André Ettinger, Claude Weyrich und Henri Mi­chels; Kassenrevisoren: Johny Bertrang und Jean Calmes.

Es folgten verschiedene Ehrun­gen: Das Silberabzeichen der FLF erhielt Jean Calmes für 25jährige Dienste als aktiver Spieler resp. Trainer: Geschenke gab es für Claude Weyrich wegen unentgeltli­cher Mithilfe, für Sekretär Gasty Gundermann und für Trainer Phi­lippe Lucas.

Alsdann ließ Jean Schiltz dem Verein im Namen der Veteranen eine Geldspende für verschiedene Vergünstigungen zukommen; der neue Trainer Mario Ripamonti er­läuterte sein Programm; Entente- Präsident Jeannot Linden verlieh der Hoffnung Ausdruck, daß der Verein bald wieder auf der Höhe sei, und Bürgermeister René Put­zeys sagte dem FC Titus die Unter­stützung der Gemeindeverwaltung zu.

Abschließend gab Sekretär Ga­sty Gundermann Einzelheiten be­kannt über die Feierlichkeiten an­läßlich des 40. Jubiläums des FC Titus, verbunden mit einer „Quinzaine Sportive“ und einer Fahnen­weihe.

Hier das Programm: Am 2.. 4. und 7. August: Turniere für die Seniorenmannschaften FC Titus, FC Racing, CS Petingen und FC Schouweiler; am 9. August: Blitz­turnier für acht in- und ausländi­sche Poussinsmannschaften; zwi­schendurch Animation durch Fausti; am 13. August: Blitzturnier für Veteranenmannschaften: FC Titus. Rümelingen. CFL-Rodange und Kredietbank Luxemburg; am 14. August: Fahnenweihe mit folgen­dem Programm: Festzug der Verei­ne. Hochamt mit Einsegnung der Fahne, die von Armand Ewert ent­worfen wurde, Enthüllung der Fahne auf dem Parvis vor der Kir­che, offizieller Empfang durch die Gemeindeverwaltung im Freizeit­zentrum.

Anläßlich dieses Jubiläums er­scheint eine Festbroschüre von 80 Seiten, welche die Chronik des Vereins sowie Anekdoten aus frü­heren Zeiten enthält.

P.L.


1981 - Coupe Koos Lorenz1955 - Junioren an de VogesenSupporter Club

(Pierre Leyder - Musikbrochüre 1970)

Zu einem erspriesslichen Gedeihen benötigt der ,,F. C. Titus” starke materielle und moralische Unterstützung. Diese gewährt der „Supporter-Club”, der im Jahre 1954 gegründet wurde. Der „Supporter-Club” verschafft den Fussballspielern Trainingsanzüge, Uniformen, Bälle usw.

Vertreter des „Supporter-Club” begleiten die Spieler zu jedem Fussball- match. Dadurch werden dieselben immer wieder zu guten Leistungen angespornt.

Alljährlich organisiert der „Supporter-Club” auch eine St. Nikolaus- Feier mit Kinderbescherung. Zu diesem Zweck liegen dann in den Geschäften Subskriptionslisten auf, so dass alle Gönner zu diesem sozialen Werke beisteuern können.

Ehrenmitgliederbeiträge sowie der Erlös von Familienabenden dienen dazu, den „Supporter-Club“ in seiner uneigennützigen Aufgabe zu unterstützen.