Onofhängegkeetsfeier

den 9ten Juli 1939

Opzielung vum René Schmitz aus der Brochur 50 Joer Entente vun de Rollénger Veräiner 1939 - 1989

Eischt Aktivitéit vun der Rollenger ENTENTE. D‘ Onhofhängegkeetsfeier mat engem Emzug den 9ten Juli 1939 un dem 23 Gruppen deilgeholl hun.

01. 3 Herolde

02. Sektioun Rodange

03. Sektioun Pétange

04. Abteilung napoleonisch Zaldoten 6 + Offize’er

05. Abteilung Schouljongen 1839

06. Bauerendresch, Flegeln

07. Baueren a Fra’en an alen Truechten Kannerkutschen a Charetten

08. Bauerenschlofzemmer

09. Grupp Schoulkanner, Zoppendrei’er, Schnettermänner

10. Woon „Gaardebau”, Gardensiedlung

11. Aal Hochzeit

12. Galerie, Buggi13. Mineuren a Schmelzarbechter

14. Wasserspretz, Pompjé’en

15. Aal Letzebuerger Zaldoten 6 + 1 Offize’er

16. Groof a Gräfin Siegfried matt Page

17. Gräfin Ermesinde matt Page

18. Roude Lei’f

19. Kanner an Nationalfarwen, Jongen a Médercher, Velo’en an

     Trottinetten

20. Sängerharf

21. 2 Litorer, Titus am Char, gefollcgt vun rémischen Zaldoten

      6 bis 8 Mann

22. Fändel vun 40 Médercher

23. Freihétswoon


Fotoen sin aus Privatbesetz ewei och aus der Brochur 50 Joer Entente vun de Rollénger Veräiner 1939 - 1989


06. Bauerendresch


09. Grupp Schoulkanner


11. Aal Hochzäit


14. Waassersprëtz


19. Kanner an Nationalfarwen mat Veloen an Trottinetten


21. Titus am Char


23. Freihédswoon

08. Bauereschlofzemmer


10. Gaardesiedlung


12. Gallerie - Maer Minettsdäpp - Dei Kraft vun Letzeburg


18. Roude Léiw


20. Sängerharf


22. Fändel vun 40 Médercher
Planzen vum Rollénger Freiheetsbam
Nach verschidden Fotoen. Wen weis Nr vum Woon?

12. Gallerie - Maer Minettsdäpp - Dei Kraft vun Letzeburg
12. Gallerie - Maer Minettsdäpp - Dei Kraft vun Letzeburg